معرفی مسئول واحد :

             آقای داریوش رنجبر

معرفی پرسنل واحد:

          آقای احسان مهرانگیز

          آقای مهدی ترابی


مواردی که باید در هنگام برخورد با موارد حیوان گزیدگی انجام شود:                
                              1) ارسال واکسن به خانه های بهداشت مربوطه

      

                         
                              2) پیگیری فعال در صورت عدم مراجعه                            
3)
هماهنگی با اداره دامپزشکی جهت نمونه برداری از حیوان مهاجم در صورت ضررورت          فلوچارت فرآیند حیوان گزیدگی        

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-2 10:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ