معرفی واحد سلامت خانواده
واحد سلامت خانواده وجمعیت همانگونه که از نامش پیداست شامل کلیه مراقبتهای بهداشتی افراد خانواده ومرتبت با کلیه وقایع مربوط به خانواده از قبیل ازدواج، بارداری ،زایمان و... را تحت پوشش قرار می دهد لذا به واحدهای زیر تقسیم بندی شده است .

1-برنامه کودکان زیر 6سال
2-برنامه مادران
3-برنامه میانسالان
4-برنامه سالمندان
5-مراقبت از مادران باردار
6-باروری سالم وجمعیت (تنظیم خانواده )

 
عملکرد واحدسلامت خانواده وجعیت در سال 94
مهمترین اقدام واحد سلامت خانواده در سال94اجرای برنامه طرح تحول سلامت در بهداشت وتحویل پرونده های خانوار به پایگاههای پزشک خانواده بوده است.
1-برنامه مادران :
- را ه اندازی کلاسهای آموزشی زایمان فیزیولوژی در راستای کاهش سزارین وافزایش زایمان طبیعی
- تشکیل کمیته های پی گیری مادران باردار پر خطر واجرای چند جلسه آموزشی ویژه بخش درمان وبهداشت در راستای کاهش مرگ مادران باردار
- برگزاری 16جلسه آموزشی ویژه مادران بارداردر طول دوران بارداری
- پرداخت کمک هزینه در مانی به مادران باردار بی بضاعت
-آموزش به پرسنل بهداشتی در خصوص انجام مراقبتها.
-     توزیع مکمل آهن ومولتی ویتامین به مادران باردار.
2-برنامه کودکان:
- تشکیل کمیته های مرگ نوزاد وکودک در راستای کاهش مرگ نوزادوکودک
- تشکیل کمیته شیر شیر مادر در حوضه بهداشت ودر مان وانجام مشاوره های شیر دهی در راستای کاهش شیر مصنوعی وافزایش سلامت کودکان ونسل آینده.
- پایش بیمارستانهای دوستدار کودک شهرستانهای استهبان ،نی ریز،داراب،وزرین دشت در راستای حمایت از مادران تازه زایمان کرده در امر شیردهی.
- برگزاری کارگاههای شیر مادر،سوانح وحوادث ،احیای پایه کودکان جهت پرسنل بهداشتی .
- برگزاری کلاسهای آموزش شیردهی همراه بانمایش فیلم به مادران باردار شهر وروستا.
-توزیع مکمل های دارویی جهت کودکان زیر دوسال.
 
 
3-برنامه میانسالان:
-       تشکیل کمیته های میانسالان با حضور داوطلبین متخصص ادارات در راستای افزایش مراقبت های بهداشتی میانسالان وارتقای سطح سلامت ایشان.
-       برگزاری کارگاههای مراقبتی میانسالان مرد وزن جهت پرسنل بهداشتی.
-       برگزاری هفته سلامت زنان در مهر ماه وهفته سلامت مردان در اسفند ماه وچاپ مقالاتی در این خصوص در روزنامه ها به منظور فرهنگ سازی واطلاع رسانی در خصوص اهمیت سلامت میانسالان .
-       افزایش مراقبت از میانسالان از صفر به –توزیع مکمل ویتامین دی ویژه میانسالان.
4-برنامه سالمندان:
-تشکیل کمیته های سالمندان باداوطلبین متخصص ادارات شهرستان به منظورافزایش مراقبت دوران سالمندی با همکاری اداراتی مانند کمیته امدادو بهزیستی.
- اجرای هفته سلامت سالمندان به منظور فرهنگ سازی در جامعه در خصوص احترام ومراقبت از سالمندان وچاپ مقاله در ماهنامه های شهرستاندر این خصوص.
- تشکسل کلاسهای آموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی ویژه سالمندان.
- افزایش پوشش مراقبت از سالمندان به    درصد.
5-برنامه باروری سالم:
-       اجرای سیاستهای جدید جمعیتی مبنی برافزایش نزخ باروری کلی.
-       اجرای کارگاه آموزشی باروری سالم ویژه پرسنل بهداشتی وتوجیه در زمینه سیاستهای جدید جمعیتی براساس سلامت مادر ونوزاد.
-       تشکیل کمیته های انجام عمل جراحی توبکتومی ومشاوره به مادران متقاضی این عمل.
-       توزیع وسایل پیشگیری از بارداری ناخواسته در گروه پر خطر بارداری.
-       اجرای چند همایش باروری وجمعیت در مناطق شهر وروستا باهمکاری بسیج خواهران.
 
 
 

 

 

 

معرفي مسئول واحد بهداشت خانواده:

 

 

خانم ویدا جانی پور

کارشناس واحد:

خانم ملیحه خسروزاده
           

          

 

 
         شماره تماس واحد بهداشت خانواده:

                07153233801

فرایندهای واحد بهداشت خانواده :


                
  فرآیندارجاع جهت انجام مراقبت پیش از بارداری


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 12:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ