معرفی بخش های مختلف شبکه بهداشت و درمان استهبان:

1-معرفي  واحد بهداشت محيط

   بهـداشـت محيـط عبارت اسـت از کنتـرل عواملى از محيط زندگى که به گونه اى بر روى سلامت جسمى، روانى و اجتماعى انسان تاثير مى گذارند. 

   ارتقاء سلامت و نقش مؤثر كنترل عوامل محيطي در آن از مباحثي بوده كه از گذشته دور سيستمهاي بهداشتي و درماني به دنبال آن بوده اند. در اين بين استانداردهاي محيط سالم و تبيين شرايط زيست محيطي مطلوب جهت ارتقاء سلامت از وظايف و رسالتهاي اصلي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي به شمار مي رود. لزوم بررسي و شناخت كامل مخاطرات محيطي و در نظر گرفتن يك تهديدات سنتي و مدرن هنگامي خود را مي نماياند كه بدانيم بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان دسترسي به آب آشاميدني سالم ندارند و حدود 350 ميليون نفر از امكانات بهسازي محيط زندگي برخوردار نمي باشند. مسائلي از اين قبيل باعث مي شود تا اهميت نقش بهداشت محيط در كنترل بيماريها و ارتقاء سلامت مشخص گردد.

 

2-واحد بهداشت حرفه اي
يكي از برنامه هاي اصلي واحد بهداشت حرفه اي ، مطالعه شرايط نامناسب محيط كار يا به عبارتي بررسي و شناسائي عوامل زيان آور محيط كار است . عوامل زيان آور محيط كار به 4 دسته عمده تقسيم مي شود :
الف) عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار مانند صدا و ارتعاش , گرما , سرما , روشنائي , فشار , پرتوها و ....
ب) عوامل شيميائي زيان أور مانند مواد شيميائي سمي كه برخي بيماريها و مسمويتهاي شغلي را سبب مي شوند.
پ) عوامل بيولوژيكي زيان آور شامل ويروسها , باكتريها . انگلها , ريكتزياها و قارچها
ت) عوامل ارگونوميك زيان آور مانند وضعيت نامطلوب بدني در هنگام كار , وارد شدن فشار بيش از حد بر روي اندامي خاص , نبود تناسب جسماني و رواني ميان انسان و كار و ...
هر يك از عوامل ياد شده اگر از حد تحمل فيزيو لوژيك بدن انسان پيشي گيرد , عوارض و آسيبهايي را ايجاد خواهند نمود . در بهداشت حرفه اي عمده كوششها بر ارزيابي اين عوامل , اندازه گيري أنها و در صورت نياز كنترل أنها مي باشد .

3-واحد امور آزمایشگاه ها

شهرستان استهبان دارای پنج آزمایشگاه تشخیص طبی دولتی ودوآزمایشگاه تشخیص طبی خصوصی می باشد. آزمایشگاه های دولتی به ترتیب دربیمارستان امام خمینی (ره) ، مرکزبهداشتی درمانی یک شهری ، مرکزبهداشتی درمانی رونیز ، مرکزبهداشتی درمانی ایج ومرکزبهداشتی درمانی خیر (بنوان)قرار دارد . در شهریور سال 94 نیز آزمایشگاه ماهفروخان خیر نیز افتتاح گردید .همچنين در حال حاضر دو آزمایشگاه خصوصی   با نام هاي آزمایشگاه پاتوبيولوژي  آقای دکتر شیخ السلامی   و آزمايشگاه شفا در مجتکع بهداشتی درمانی شفا  مشغول خدمت رساني به مردم عزیز مي باشند.


4-واحد بهداشت خانواده

واحد سلامت خانواده وجمعیت همانگونه که از نامش پیداست شامل کلیه مراقبتهای بهداشتی افراد خانواده ومرتبت با کلیه وقایع مربوط به خانواده از قبیل ازدواج، بارداری ،زایمان و... را تحت پوشش قرار می دهد لذا به واحدهای زیر تقسیم بندی شده است .
1-برنامه کودکان زیر 6سال
2-برنامه مادران
3-برنامه میانسالان
4-برنامه سالمندان
 
5-مراقبت از مادران باردار
6-باروری سالم وجمعیت (تنظیم خانواده )


5-واحد بهداشت روان

بهداشت روان عبارت است از تأمين ، حفظ و رشد سلامتي رواني ، فردي و اجتماعي ، فردي داراي سلامت رواني است كه مي تواند فعاليت روزمره خود را به خوبي انجام دهد، با افراد خانواده و اجتماع ارتباط و سازگاري مناسبي داشته باشد از زندگي روزمره لذات ببرد و بيماري رواني نداشته باشد در بهداشت روان مي آموزيم كه چگونه از بروز بيماريهاي رواني عصبي پيشگيري كنيد و چگونه به بيماران و خانواده آنان كمك كنيم تا به سلامت رواني دست يابند

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 13:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ