مقررات بازنشستگی

 

 انواع بازنشستگی:

توافقی – اختیاری (1- اختیار دستگاه 2- اختیار مستخدم) قهری- اجباری - مشاغل سخت و زیان آور- بازنشسته متوفی- ناشی از فوت به سبب انجام وظیفه

 

1-      بازنشستگی توافقی :

باستناد بند الف و تبصره1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/68 مستخدمین مرد با داشتن 50 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت و مستخدمین زن با حداقل 20 سال خدمت و بدون شرط سنی می توانند بازنشستگی نمایند. مشروط بر اینکه تقاضای وی مورد موافقت قرار گرفته باشد.

 

2-      بازنشستگی اختیاری:

( اختیار دستگاه – اختیار مستخدم)

الف )باستناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/2/68 مجلس شورای اسلامی دستگاه دولتی می توانند مستخدمینی را که دارای 30 سال سابقه خدمت باشند راسا" یپبازنشسته نمایند.

ب ) باستناد بند الف ماده 74 قانون استخدام کشوری مستخدمین مرد و زن با داشتن 60 سال سن هر قدر سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مربوطه موظف است در خواست وی را قبول نماید.

 

3-      بازنشستگی قهری : بند ط ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می توانند مستخدم مرد متخلف را در صورت داشتن 25 سال سابقه خدمت و مستخدم زن را با دارابودن 20 سال سابقه خدمت با تقلیل یک یا دو گروه بازنشسته نمایند.

 

 

4-بازنشستگی اجباری:

دستگاههای دولتی موظفند مستخدمین زن و مرد را که دارای 65 سال سن سابقه باشند راسا" و بدون درخواست مستخدم بازنشسته نماینداین مستخدمین باید قبل از رسیدن به سن مذکوراز کلیه ذخیره استحقاقی خود استفاده نمایند.

 

5-      بانشستگی ناشی از فوت عادی:

باستناد ماده 81 قانون استخدام کشوری هر گاه مستخدم رسمی دولت فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد از تاریخ فوت بازنشسته محسوب و یکروز بعد از تاریخ فوت برای وراث قانونی وی حقوق برقرار خواهد شد.

 

6-      بازنشسته متوفی :

باستناد ماده 82 قانون استخدام کشوری هر گاه بازنشستخ شود یکروز بعد از فوت برای وراث واجد شرایط وی حقوق وظیفه برقرار خواهد شد.

 

7-      بازنشستگی ناشی از فوت به سبب انجام وظیفه:

باستناد ماده 83 قانون استخدام کشوری هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه و یا در حین ماموریت اداری فوت شود تمامی آخرین حقوق و مزایا و فوق العاده هایی که از بابت آن کسور بازنشستگی کسر گردیده است با رعایت افزایش دو گروه ( حداکثر با احتساب گروه تشویقی ) به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

 

8-  بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور:

باستناد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1/9/67 مجلس شورای اسلامی جانبازان و شاغلین مرد مشاغل سخت و زیان آور با داشتن 20 سال سابقه خدمت . 50 سال سن و شاغلین زن با داشتن 20 سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی و با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا" مشخص گردیده است می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

1-      جانبازان با درجات 20% تا 40% از کارافتادگی حداقل 3 و حداکثر 6 سال خدمت ارفاقی .

2-      جانبازان با درجات 40% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل 6 و حداکثر 10 سال خدمت ارفاقی.

3-      معلولین ناشی از کار با درجات 20%تا 40% از کار افتادگی کامل حداقل 5 و حداکثر 8 سال خدمت ارفاقی.

4-      معلولیت غیر ناشی کار با درجات 20%تا 40% از کار افتادگی کامل با حداقل 3و حداکثر 6 سال خدمت ارفاقی

5-      معلولین غیر ناشی از کار با درجات 40 % از کار افتادگی کامل حداقل 3 و حداکثر 6 سال خدمت ارفاقی.

 

9- رشته پرستاری { پرستار ، بهیار و کمک بهیار}:

(( بابت هر سال خدمت در بیمارستانها و مراکز سوختگی و روانی به مدت 3ماه خدمت ارفاقی))

 

10 –پرستار، بهیار، کمک بهیار:

((بابت هر سال خدمت در درمانگاه و مراکز بهداشتی درمانی و یا دانشکده ها بمدت 2 ماه خدمت ارفاقی))

 

11- پرستار،بهیار،کمک بهیار:

((بابت هر سال خدمت ستادی و غیر بهداشتی درمانی بمدت1 ماه خدمت ارفاقی))

 

12- تکنسین آزمایشگاه ، تکنسین اطاق عمل ، تکنسین فوریتهای پزشکی :

به ازاء هر سال خدمت یکماه خدمت ارفاقی

 

13- باستناد بند 3 ماده قانون حفاظت در برابر اشعه افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند از افزایش خدمت به شرح زیر استفاده خواهند کرد.

الف) کار با پرتو گروه (الف) بازاء هر سال خدمت یکسال افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر 10 سال.

ب )کار با پرتو گروه (ب) بازاء هر سال خدمت6 ماه افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر5 سال.

 دستگاه تشخیص دهنده نوع پرتو و تعیین مدت افزایش خدمت ارفاقی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

(( هر شخصی که بر اساس مفاد مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه و آئین نامه اجرائی آن بازنشسته شود مجاز بکار با اشعه نخواهد بود))

 

شرایط برخورداری از قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

 

1-      شاغلین مشاغل سخت و زیان آور در صورتیکه دو سوم خدمت خود را در رشته های شغلی فوق انجام داده و در زمان بازنشستگی در همان رشته شغلی پرستاری مشغول انجام وظیفه باشند.

2-      کسور بازنشستگی سهم مستخدم سنوات ارفاقی توسط مستخدم و کسور بازنشستگی سهم کارفامایی سنوات خدمت ارفاقی توسط دستگاه و به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز خواهد شد.

( 9% سهم مستخدم ، 5/13 % سهم کارفرما)

 

 

تعریف از کار افتادگی :

حالتی که کارمند دولت به دلیل بیماری با به سبب انجام وظیفه دچار حادثه گردیده و قادر به انجام وظیفه نباشد دز صورت تائید شورای پزشکی و تصویب دبیرخانه شورای امور اداری و استخدامی کشور از کار افتادگی کلی شناخته می شود .

 

 

 

 
انواع از کار افتادگی:
 

1-      از کار افتادگی عادی

2-      از کار افتادگی در حین انجام وظیفه

1-      از کار افتادگی عادی : ماده 79 قانون استخدام کشوری :

هر گاه کارمند دولت به سبب حادثه از کار افتاده شود بر اساس سنوات خدمت و با 3 سال خدمت ارفاقی بازنشسته خواهد شد.

 

2-      از کار افتادگی حین انجام وظیفه : ماده 80 قانون استخدام کشوری :

هر گاه کارمند دولت به سبب انجام وظیفه از کار افتاده شود تمام حقوق و مزایای آخر خدمت وی با رعایتافزایش دو گروه ( حداکثر با احتساب گروه تشویقی ) به عنوان حقوق بازنشستگی به وی پرداخت خواهد شد.

 

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی :

 

                             

حقوق بازنشستگی =

      
 معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی در دوسال آخر خدمت * جمع سابقه خدمت به     روز حداکثر 30 سال

10800 روز ( حداکثر سی سال )

 

 

توضیح :

( منظور از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی شمول کسر کسورات بازنشستگی با اعماۀ آخرین ضریب سال بازنشستگی)

 

ملاحظات :

در مواردی که سابقه خدمت رسمی مستخدم کمتر از دو سال باشد آخرین حقوق و مزایای زمان اشتغال مستخدم به عنوان معدل حقوق ملاک عمل قرار می گیرد.

 

در مواردی که مستخدم به سبب انجام وظیفه از کار افتاده یا فوت می شود ( مواد 80 و 83 ق 1ک ) تمام حقوق و مزایای آخر خدمت نامبرده با رعایت افزایش دو گروه ( حداکثر با احتساب گروه تشویقی ) بعنوان حقوق به وی یا وراث قابل پرداخت است .

       در صورتیکه جمع سنوات خدمت مستخدمین که بازنشسته یا فوت می نمایند کمتر از 15 سال میباشد 15 سال تمام محاسبه خواهد شد.

 

وراث واجد شرایط جهت برقراری حقوق وظیفه :

 

1-      همسر

2-      فرزندان ذکور ( پسر ) تا سن 20 سال و در صورت اشتغال به تحصیل عالی تا پایان سن 25 سالکی

3-      پدر و مادری که در زمان حیات متوفی تحت تکفل وی بوده باشد.

4-      شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده بوده و در زمان حیات عیال متوفای خود تحت تکفل وی بوده باشد.

5-      فرزندان و نوادگان که علیل و یا ناقص العضو بوده و مادام العمر قادر به انجام کار نباشد.

 

 

مدارک عمومی وظیفه برای برقراری حقوق وارث :

 

* تصویر از عقد نامه یا گواهی حصر وراثت

* تصویر از صفحه اول و دوم شناسنامه مرحوم و وراث واجد شرایط

* فرم تعهد نامه مبنی بر عدم ازدواج و اشتغال به کار جهت رزندان

* تصویر برگ خلاصه فوت

* در صورتیکه وراث ذکور ( پسر) بیشتر از 20 سال سن داشته و دانشجو باشند. ارائه گواهی اشتغال به تحصیلات عالیه ضروری است .

 

 
موارد قطع حقوق وظیفه وراث :
 

 

* ازدواج و اشتغال به کار فرزندان و نوادگان اناث

* رسیدن فرزندان ذکور به سن 20 سالگی مشروط به اینکه به تحصیلات عالیه اشغال نداشته باشند و در صورت ادامه تحصیل تا پایان 25 سالگی.

* ترک تابعیت

* فوت هر یک از وراث وظیفه بگیر

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-2 9:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ